Skriv i DpT

Læs venligst denne vejledning, hvis du vil skrive en artikel til DpT.

Alle artikler underkastes en redaktionel bedømmelse, hvorefter svar meddeles pr. mail.

Bemærk: Redaktionen bedømmer kun færdige artikler, ikke abstracts, opgaver eller skitser m.v.

Artikelforfattere, som ønsker det, kan vælge en anonym fagfællevurdering (peer review). Se retningslinjer.

Hvis anonym fagfællevurdering ikke ønskes, foretages en faglig redaktionel bedømmelse, som betyder, at artiklen vurderes af to medlemmer fra redaktionen. Redaktionen har en tidsfrist på to måneder til at fortage vurdering, hvorefter forfatteren får besked.

Der kan være tale om accept uden andet end formelle korrektioner (slutnoter, forfatterpræsentation m.v.). Der kan desuden være tale om tilbagemelding om ændringer, forkortelse og omstrukturering m.v. Tilbagemelding kan ske i form af en kort redegørelse for ønskede ændringer samt i undtagelsestilfælde i konkrete ændringsforslag i den foreliggende tekst.

I tilfælde af afvisning gives en kort form- og/eller indholdsmæssig begrundelse.

Artikler kan være erfaringsbaserede, eller de kan primært referere til litteratur og undersøgelser af pædagogisk relevante forhold – egne og/eller andres bidrag. De erfaringer og medfølgende refleksioner, som forfatteren ønsker at videregive, bør så vidt muligt relateres til en relevant og væsentlig pædagogisk diskussion (aktuel debat, begreber, teorier, metoder). Således bør artiklen sigte mod at udgøre et kritisk-konstruktivt bidrag til den rejste pædagogisk-praktiske eller uddannelsespolitiske diskussion. Artikler kan med fordel orientere sig efter pædagogiske diskussioner, hvor både praktikere, teoretikere og almindeligt kulturpolitisk interesserede kan blive klogere gennem fælles diskussion af pædagogisk forandring og træghed.

Kortere kommentarer og review-essays kan være mere holdningsbaserede og personlige i stil og indhold med afsæt i en aktuel pædagogisk eller uddannelsespolitisk dagsorden.

Norsk- og svensksprogede artikler kan i begrænset omfang optages i DpT, såfremt de findes relevante i en dansk sammenhæng.

Ved udarbejdelse af manuskript beder vi om, at følgende retningslinjer overholdes:

Manuskriptet
Manuskriptet bedes sendt som vedhæftet fil på en e mail til adressen redaktion@dpt.dk.  Manuskripter bedes afleveret i Word-format. Dette gælder både for Windows- og Mac-brugere.

Længde
Manuskriptet må ikke overstige 23.500 anslag inkl. mellemrum (medregnet referencer og noter), med mindre andet er aftalt med redaktionen.

Aktuelle kommentarer må normalt være på 10.000-12.000 anslag.

Anmeldelser af enkeltbøger må have et omfang på max. 5.000 anslag. Omfang af samleanmeldelser aftales med redaktionen.

Manchet/abstract
Artiklens emne og konklusion præsenteres i en kort sammenfattende manchet/abstract på højst 10-12 linjer.

Afsnit
Nyt afsnit angives med indryk. Lad altid tekstprogrammet foretage linjeskift automatisk. Brug kun linjeskift ved afsnit. Anvend gerne korte afsnitsoverskrifter (mellemrubrikker). Hvis ikke mellemrubrikker er anvendt, kan det gøres af redaktionen.

Formatering
Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Undgå orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, VERSALER, sidehoved og sidefod, m.m. Anvend kun kursiv, ikke fed eller understregning ved tekst, der ønskes fremhævet. Minimer brugen af anførselstegn, bindestreger og kursiv. En sidste korrekturlæsning foretages af DpT efter sats – men det er forfatterens ansvar, at artiklen inden fremsendelse gennemgås nøje for slå- og tegnsætningsfejl!

Kommatering
Hvis der anvendes anden kommatering end den grammatiske, f.eks. Nyt komma, bedes dette oplyst.

Noter
Eventuelle noter sættes som fodnoter, ikke som slutnoter.

Referencer og litteraturliste
Litteratur- eller referenceangivelser skal have dækning i artiklen og begrænses til det nødvendige. Referencerne angives i parentes i teksten (og ikke som fod- eller slutnoter). Litteraturlisten opføres i slutningen af artiklen i alfabetisk orden efter (1.) forfatterens efternavn.

Citater
Citater skal anføres med tydelig kildehenvisning. Citater på norsk, svensk og engelsk accepteres, såfremt der anvendes citater på andre sprog, bedes de oversat af artiklens forfatter.

Forfatterpræsentation
Navn, uddannelse, stilling/ansættelsessted angives efter teksten.

Honorar
Økonomien tillader desværre ikke udbetaling af honorar for artikler optaget i DpT. Forfattere får selvfølgelig tilsendt et eksemplar af det pågældende nummer.

Copyright
Tidsskriftet forbeholder sig alle rettigheder over artikler, herunder også fuld offentliggørelse på hjemmesider og lign.
Forfatteren kan efterfølgende kun gøre brug af teksten til andet formål efter forudgående aftale med DpT’s redaktion og i så fald med tydelig angivelse af, hvor den oprindeligt er offentliggjort.
Artikler optages normalt ikke i DpT, hvis de har været offentliggjort i anden sammenhæng.
Redaktionen kan anvende mindre uddrag af en artikel i forbindelse med pressemeddelelser, reklamemateriale eller anden omtale af tidsskriftet.